กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)”
มิถุนายน 3, 2016
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 2 การอบรม Startup ระยะที่ 1
มิถุนายน 7, 2016

กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 2 (Phase 2)”

กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 2 (Phase 2)”

รุ่นที่อบรม เวลาการอบรม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) สถานที่จัดอบรม หมายเหตุ
1 11-12 มิถุนายน 2559 ผู้ผ่านการประเมิน ระยะที่ 1 แล้ว 200 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ห้อง 902 อาคาร 4 (ตาม TOR ขั้นต่ำ 12 ชม.)
2 9-10 กรกรฎาคม 2559 ผู้ผ่านการประเมิน ระยะที่ 1 แล้ว 200 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ห้อง 902 อาคาร 4 (ตาม TOR ขั้นต่ำ 12 ชม.)
3 20-21 สิงหาคม 2559 ผู้ผ่านการประเมิน ระยะที่ 1 แล้ว 200 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ห้อง 902 อาคาร 4 (ตาม TOR ขั้นต่ำ 12 ชม.)

 

ตารางอบรม 30 ชม รุ่น1

*หมายเหตุ ตารางอบรมผู้ประกอบการใหม่ที่มีการอบรมจำนวน 2 วัน   *11-12 มิถุนายน 2559
*สถานที่จัดงาน  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ห้อง 54902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การอบรม Start Up "ระยะที่ 2 (Phase 2)" (81.4 KiB, 680 downloads)