ประวัติวราพร ตระกูลชีวพานิตต์

ประวัติวิทยากร

ชื่อ-สกุล น.ส.วราพร ตระกูลชีวพานิตต์ (ตาล)
ตำแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ

การศึกษา

ปี พ.ศ. 2553 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
ปี พ.ศ. 2548

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นของคณะมนุษยศาสตร์ รางวัลอันดับที่ 2 นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

ปี พ.ศ. 2556-2558 : ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ปี พ.ศ. 2555-2556 : อาจารย์ประจา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน :

  • ประธานวิสาหกิจชุมชนสายบัว กทม.(OTOP)
  • เจ้าของร้านอาหาร Kinto และ Koongklook
  • เจ้าของร้านเครื่องสาอาง Cin Beauty
  • เจ้าของร้านกาแฟ wide-awake24hours

ปี 2550-2552 : เจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ปี 2549 : เจ้าหน้าที่นาเข้าและส่งออก บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จากัด
ปี 2548 : เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดเลี้ยงและสัมมนา หอการค้าอังกฤษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ปี พ.ศ. 2556 : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

ศึกษาดูงานต่างประเทศ :

  1. การศึกษาก่อนวัยเรียน ประเทศฟินแลนด์
  2. การป้องกันภัยพิบัติ ประเทศเกาหลี
  3. โครงการOne young world ประเทศไอร์แลนด์
  4. การทางานของห้องสมุดแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

บรรยาย เรื่อง การตลาดยุคใหม่สาหรับผู้ประกอบการ
โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์OTOP ระดับ1-3ดาว สู่การเพิ่มยอดจาหน่ายสูงขึ้น

ปี พ.ศ. 2558 : 23 – 24 ธันวาคม 2558 จังหวัดปราจีนบุรี

ปี พ.ศ. 2559 : 19 – 20 มกราคม 2559 จังหวัดนครนายก

: 17 – 18 มีนาคม 2559 จังหวัดฉะเชิงเทรา